مقايسه فني و اقتصادي كابلهاي ابررسانا HTSو كابلهاي معمولي XLPE در شبكه هاي توزيع برق

پيشـرفتهاي تكنيكـي و اقتصـادي در انتقـال و توزيـع قـدرت الكتريكي مرهون توسعه فن آوريهاي نـو مـي باشـد. در حـال حاضر با ظهور ابررساناهاي دماي بالا انتظار مي رود كـه ايـن بخش از صنعت با تحولي عظيم روبرو شود. با رشد روزافزون مصرف الكتريسيته و محدوديتهاي مختلفي كه در توليد، انتقال و توزيع الكتريكي وجـود دارد بايـد راههـاي جديـد را بـراي روبرويي يا افزايش مصرف جستجو كرد، يكـي از ايـن راههـا مي تواند جانشـين كـردن كابلهـاي HTSبـه جـاي كابلهـاي معمولي باشد كه با اندازه و فضاي مشابه، قدرت انتقالي را تـا چند برابر افزايش ) 2تا 5برابر بيشتر( و نيز تلفات را به طـور قابل ملاحظهاي كاهش ميدهد اگركابلهاي ابررسانا) (HTSبـه لحاظ اقتصادي با صرفه باشند، ميتوانند نقش مهمـي در تـامين انرزی الکتریکی مراکز پرجمعیت داشته باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *