مقايسه ساختارهاي گوناگون مزارع بادي با اتصال ACيا DCبه شبكه از ديدگاه اضافه ولتاژهاي ناشي از برخورد صاعقه

از آنجايي كه توليد انرژي توسط توربينهاي بـادي بـه عنـوان يكي از منابع انرژي تجديدپذير بـه سـرعت در حـال افـزايش است، حل مشكلات مربوط به آنها نيز مورد توجه قرار گرفتـه است. يكي از اين مشكلات اضافه ولتاژهاي ناشي از برخـورد صاعقه به آنها است. در اين مقالـه انـواع سـاختارهاي اتصـال توربينهاي بادي در يك مزرعه بادي شش توربينه مطرح شده است. همچنين دو سيستم انتقال اتصال آنها بـه شـبكه، يعنـي سيستم انتقال ACو سيستم انتقال DCمبتني بـر ،VSCبـراي ساختارهاي ممكن لحاظ شده است. سـپس اضـافه ولتاژهـاي ناشي از برخورد صاعقه بر توربينهاي مختلف در آنها بررسي شده است. به علاوه ساختارها از نظر سرعت تغييـرات ولتـاژ دو سـر دريچـه پـس از عملكـرد برقگيـر در سـاختار VSC -HVDC نیز مطالعه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *