مقايسه روند افت خواص روغن احياء شده و نو در ترانسفورماتورهاي روغني

تجزيـه روغن ترانسفورماتور بـه عنـوان مهمتـرين عـايق مصـرفي در ترانسفورماتورها نقش بسزايي در تعيين عمر، بهـرهبـرداري و سـرويس دهـي آن دارد. ذرات گـرد و غبـار، كـربن، لجـن ، ناخالصيهاي موجود در روغن و شرايط نامساعد بهرهبرداري تاثيرات سوئي بر روغن گذاشته و باعث كاهش خواص عايقي آن ميشود. در اين موارد روغن جهـت احيـا خـواص عـايقي خود نياز به تصفيه دارد. در اين مقاله نتايج حاصل از آزمـايش تعدادي از ترانسفورماتورهاي توزيع نيـروي بـرق شـيراز كـه روغن آنها احيا فيزيكي شده است با نتايج ترانسفورماتورهايي كه روغن آنها تعويضي)نو( ميباشـد مقايسـه شـده و تفـاوت رونــد افــت مشخصــات عــايقي آنهــا در زمــان و شــرايط بهرهبرداري ومحيطـي يكسـان 8سـاله موردبررسـي و موردبررسـي وتجزيـه وتحليل قرارگرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *