مقايسه روش هاي شناسايي الگو براي تفسير نتايج آزمايش هاي انجام شده بر مدل سيمپيچ ترانس قدرت جهت تشخيص عيوب محوري و شعاعي

 به منظور كاهش زمان خارج از مدار بودن ترانسفورماتور، طراحي روش هاي مونيتورينگ برخط اهميت ويژه اي دارد. جابجايي مكانيكي سيم پيچ ترانس در راستاي عمودي ) جابجايي محوري( و در راستاي شعاع )تغيير شكل شعاعي( يكي از عوامل اصلي خرابي و از بين رفتن آن مي باشد . يكي از بهترين روشهاي ارائه شده جهت تفكيك عيب محوري از شعاعي و تشخيص ميزان آن ها استفاده از امواج الكترومغناطيسي براي مونيتورينگ ترانسفورماتور مي باشد. در اين مقاله هدف، مشخص كردن بهترين سيستم شناسايي الگو براي تشخيص ميزان جابجايي محوري و تغيير شكل شعاعي سيم پيچ ترانس مي باشد. داده هاي ورودي اين تحقيق نتايج اندازه گيري پارامترهاي پراكندگي در حوزه ي فركانس و نتايج اندازه گيري پالس هاي برگشتي از مدل ترانس در حوزه زمان براي كلاس هاي تعريف شده اي از عيوب محوري و شعاعي با مقادیر مختلف میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *