مقايسه توربينهاي بادي گيربكسدار و بدون گيربكس و پيشنهاد گزينه مناسب براي كشور

در راستاي انجام پروژة ملي طراحي و سـاخت تـوربين بـادي مگـاواتي در وزارت نيـرو بعنـوان بخشـي از اهـداف توسـعة صنعت باد در كشور، در فاز مطالعات اوليه و طراحي مفهومي، تعيين ساختار كلي توربين بعنـوان يكـي از گامهـاي نخسـتينمورد توجه قرار گرفت. در اين مقاله كـه بـر مبنـاي مطالعـات مذكور تهيه گرديده است سعي شده اسـت تـا ضـمن معرفـي ساختار و مكانيزم انتقال قدرت در توربينهاي سايز بزرگ بـه خصوص از نظر وجود يا عـدم وجـود گيـربكس بـا بررسـي
پارامترهــاي مختلــف فنــي و اقتصــادي، جــذابيتهــا و محدوديتهاي هر يـك از دو سـاختار گيـربكسدار و بـدون گیربکس نشان داده میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *