مقايسه بهره وري نيروگاههاي برق حرارتي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – مقايسه بهره وري نيروگاههاي برق حرارتي در ايران قبل و بعد از تجديد ساختار

دانلود مقاله : مقايسه بهره وري نيروگاههاي برق حرارتي در ايران قبل و بعد از تجديد ساختار

اين مقاله با مقايسه بهره وري نيروگاهها در بازه زماني قبـل و بعد از تجديد ساختار تحقق يكي از اهداف راه اندازي بازار برق ايران را كه افزايش كارآيي و بهر ه وري از  طريـق ايجـاد فضاي رقابت در بخش توليد عنوان شده است ، مورد بررسي قرار مي دهد وبدين منظور از شاخص مـالم كوئيسـت جهـت اندازه گيري تغييرات بهره وري  استفاده مي كند . نتايج تحليل نشان مي دهد كه شاخص بهرهوري كـل در ايـن دوره زمـاني افزايش داشته است (1.043)كه اين افـزايش ، از افـزايش در هـــر دو  عامـــل كـــارايي عملكـــردي (1.02)و كـــارايي فناوري(1.023)ناشي شده است . نيروگاههاي نوع سـيكل بـا ميانگين رشد شاخص بهره وري 1.076 بيشـترين سـهم  را در بهبـود بهـره وري بـه خـود اختصـاص داده انـد . پـس از آن نيروگاههاي بخار با ميانگين رشد شاخص بهره وري 1.032 و در نهايت نيروگاههاي گازي با ميانگين رشد  بهره وري 1.031 قرار داشته اند. همچنين نتايج تحليل بيانگر آنست كـه در 4 سال بعد از تجديد ساختار ، ميانگين كارايي مديريتي ، كارايي فني و كارايي مقياس نسبت  به 3 سال قبل از تجديـد سـاختار بهبود يافته است  .

 

جواد حسن پور – ايرج ذاكر عنبراني
رئيس گروه بهره برداري فوق توزيع مشهد مدير امور ديسپاچينگ شمالشرق
شركت برق منطقه اي خراسان – امور ديسپاچينگ شمال شرق كشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *