مقايسه اقتصادي هزينه توليد انرژي در مولدهاي پراكنده و نيروگاه هاي دولتي

اين مقاله با هدف مقايسه هزينـة توليـد انـرژي بـا اسـتفاده از مولدهاي پراكنده با موتور گازسوز و هزينـه توليـد انـرژي در نيروگاههاي دولتي تهيـه شـده اسـت. اگـر چـه هزينـه توليـد نيروگاههاي دولتـي كمتـر از هزينـة توليـد مولـدهاي موتـور گازسوز است، اما بـدليل نصـب مولـدهاي پراكنـده در محـل مصرف و نداشتن هزينه انتقال و توزيع، ارقام مربوط به هزينة تمام شده نيروگاههاي دولتي بيشتر از هزينـه توليـد مولـدهاي موتور گاز سوز خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *