مقايسه اثر ليزرهاي Nd:YAG و رنگ بر ضايعات عروقي پوست با استفاده از شبيه سازي

در اين تحقيق، اثر تابش ليزر رنگ با طول موج 585 نانومتر و ليزر Nd:YAGبا طول موج 1064نانومتر بر ضايعات عروقي پوست با استفاده از شبيه سازي نرم افزاري مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و در كاربرد جراحي ضايعات عروقي مقايسه شده است. انتشار نور با استفاده از روش مونت كارلو و انتقال حرارت در بافت با استفاده از روش تفاضل محدود شبيه سازي گرديده است. تابش ليزر بصورت عمودي و بافت بصورت لايه اي در نظر گرفته شده است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد ليزر رنگ با طول موج 585نانومتر در مقايسه با ليزر Nd:YAGبا طول موج 1064نانومتر ابزار مناسبتري جهت از بين بردن عروق خوني با قطر كمتر از 0/2سانتيمتر مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *