مقايسه آناليز فنی اقتصادي سيستمهاي انرژي مستقل از شبكه در سايت طالقان و بررسي آنها با استفاده از نرم افزار شبيه ساز HOMER

توجه به نيـاز روزافـزون جهـان بـه انـرژي و همچنـين محدود بودن منابع انرژي فسيلي، ضرورت استفاده از انرژيهاي تجديدپـذير را بـيش از پـيش نمايـان مـيكنـد. در بـين منـابع انرژيهاي تجديدپذير، انرژي خورشيدي يكي از انواع مهم ايـن منـابع محـسوب مـيگـردد. كـشور ايـران بـا تـابش بـيش از ،4/5 kWh/m2.day زمينهاي مـستعد در جـذب و تبـديل ايـن انرژي لايتناهي به الكتريسيته دارد. از جمله اقدامات انجام شده در زمينه ساخت و كاربرد نيروگاههـاي خورشـيدي در كـشور، ميتوان به احداث سيستم انـرژي مـستقل از شـبكه در منطقـه طالقان اشاره نمود. اين پايلوت در منطقه كوهستاني با طـول50 درجه و 34دقيقه شرقي، عرض جغرافيايي 36درجـه و 8دقيقـه شمالي و ارتفاع 1700متر از سطح دريا احداث گرديده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *