مقاومت بحراني قوس خطا براي رلههاي ديستانس با مشخصة مهو

رله های ديستانس به طور گستردهاي در سيسـتمهـاي حفاظتي خطوط انتقال نيرو استفاده مـيشـوند. ايـن رلـههـا در درجة نخست به عنوان حفاظت اصلي و در درجة بعد به عنوان حفاظت پشتيبان به كار گرفته ميشوند. رلـههـاي ديسـتانس از مشخصه هاي مختلفي جهـت ناحيـة عملكـردي خـود اسـتفاده ميكنند، يكي از متداولترين اين مشخصـههـا، مشخصـة مهـو ميباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *