مقاله معرفی و برسی بخش های مختلف نیروگاه گازی

مقدمه نویسنده :

امروزه با توسعه روز افزون صنعت نيروگاه و توليد برق و با توجه به اين نكته كه اكثريت دانشجويان مهندسی و يـا حتی فارغ التحصيلان در اين رشته ها موفق به بازديد كاملی از نيروگاه و سيستم كاری و نحوه عملكرد سيسـتم های موجود در نيروگاه نشده اند و با توجه به سابقه كاری كه من در نيروگاه جنوب اصـفهان در زمينـه نصـب تجهيـزات مكانيكی و غيره داشته ام ، لازم دانسته ام كه برای آشنا كردن دانشجويانی كه علاقه به نيروگاه و سيستم عملكرد آن دارند ، اطلاعات و تصاويری را جمع آوری نموده و در قالب اين پروژه كه معرفی و بررسـی بخشـهای مختلـف نيروگـاه گازی است ارائه دهم .

گرد آوری اين مطالب را در قالب 10 فصـل بيـان نمـوده كـه فصـل اول آن را با بيـان كدهای شناسايی آغاز كرده كه در فصل های بعدی اگر از اين كد ها استفاده شده بود ،نا مفهـوم نباشـد . در فصـل دوم ، تشريحی كلی نيروگاه از نوع پيكر بندی ، جا نمايی ، سوخت و… را بيان كرده و در فصل سوم اطلاعـاتی عمـومی در مورد قطعات توربين گاز و ابعاد و وزن و … را بيان كرده ام و در فصل چهارم توربين گاز ، نحوه هـوا دهی ، احتـراق و… را تشريح كرده و درادامه در فصل پنجم سامانه های مختلف از قبيل هوای ورودی آتش نشانی سوخت گاز ، گازوييـل را… بيان نموده كه براي خواننده قابل فهم باشد كه اين هوا چه طور وارد ،چه گونه احتراق صـورت گرفتـه و چـه مراحلی بايستی انجام شود تا برق توليد شود و در فصل ششم نحوه كنترل دمـای تـوربين را شـرح مـي دهـيم و در فصل هفتم مجرای هوای ورودی ، سرعت ، عايق صـدا و نحـوه تميـز كـاری و … را تشـريح كـرده و در فصـل هشـتم سيستم خروجی گازهای حاصل ازاحتراق مجرای واگرای اگزوز و … را توضيح داده و در فصـل نهـم انـواع ابزارهـای عمومی و تخصصی را بيان كرده كه بيشتر در زمينه تعميرات ازاين ابـزار آلات اسـتفاده مـی شـود ودر فصـل دهـم منابعی كه من توانستم به آنها دسترسی پيدا كنم و بتوانم اين مطالب را گرد هم آورم ، بيان نموده ام كـه در پايـان هدف و نتيجه ای كه من از اين پروژه داشتم كه سعی خود را مي كنم تا به آن هدف نزديك شوم ؛ اين است كـه دانشجويان و… با آشنايی و استفاده از اين پروژه بتوانند ابهامات خود را در زمينه ، حداقل آشنايي با نيروگاه گـازی و نحوه عملكرد آن بر طرف كند كه درهنگام حضور در نيروگاه حتی مرتبه اول دارای پيش زمينـه ای بـوده باشـند .

در پايان از كليه همكاران در نيروگاه جنوب اصفهان و نيروگاه طوس مشهد و اسـاتيد محترم در دانشـگاه آزاداسـلامی واحد شهر مجلسی كه درگردآوری و ارايه اين پروژه من را همياری كردند كمال تشكر و قدر دانی را دارم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *