مقاله سیستم مدیریت ساختمان BMS – مهندس بیات

مقدمه :

سیستم مدیریت ھوشمند ساختمان با بھ کارگیری از آخرین تکنولوژی ھا در صدد آن است که شرایطی ایده آل ، ھمراه با مصرف بهینه انرژی در ساختمان ھا پدید آورد . این سیستم ھا ضمن کنترل بخش ھای مختلف ساختمان و ایجاد شرایط محیطی مناسب با ارائه سرویس ھای ھمزمان ، سبب بهینه سازی مصرف انرژی ، سطح کارایی و بھره وری سیستم ھا و امکانات موجود در ساختمان می شود . کنترل و دسترسي به سیستم با استفاده از نرم افزارھای مربوطه از ھر نقطه در داخل ساختمان و خارج از آن از طریق اینترنت مقدور می باشد .

ھم اکنون نیمی از ساختمان ھای بالای ده ھزار متر مربع در سطح کشور آمریکا که در آن ھا از انواع سیستم ھای  BMS استفاده شده است ، چیزی بالغ بر ۱۰ درصد کل انرژی مصرفی در ساختمان ھای بالای ده ھزار متر مربع را صرفه جویی می کنند . در صورتی که استاندارد ھای بین المللی در کلیه پروسه ھای نیازسنجی ، طراحي ، نظارت و اجراي سیستم رعایت شده و در طول بھره برداری از سیستم آموزش ھای بومی لازم در اختیار بھره برداران و گروه نت ساختمان قرار گیرد ، می توان به میزان مورد انتظار باعث ایجاد کاھش در مصرف انرژی گردید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *