معرفی یک الگوریتم جدید برای موزاییک سازی اتوماتیک تصاویر و ارتقای کیفیت تصاویر حاصل از آن

این مقاله الگوریتم جدیدی برای موزاییک سازی اتوماتیک تصاویر و ارتقای کیفیت تصاویر حاصل از آن را ارائه می کند. در ایـن الگوریتم ابتدا نقاط گره توسط الگوریتم استخراج مشخصه از تصویر اول استخراج شده و نقاط تطبیقی انها در تصویر دوم محاسبه میشـود. سپس با استفاده از روشهای آماری مناسب، مدل هندسی بین دو تصویر محاسبه شده و تطبیقهای غلط حذف میشوند. برای افزایش دقت محاسبه مدل، محل نقاط گره و تطبیق انها با دقت جزء پیکسل محاسبه میشوند. سپس با استفاده از مدل محاسبه شده و بهره گیـری از تکنیک های مختلف برای کاهش اثر شکاف و گسستگی لبه ها در ناحیه مشترک تصویرها، تصویر موزاییکی ایجاد میشود. نتایج حاصـل از اعمال این الگوریتم به تصاویر مختلف، نشان دهندۀ این است که کیفیت تصویر موزاییکی ایجاد شده نسبت به روشـهای قبل بهتـر بـوده و می تواند به عنوان ابزاری در کاربردهای مختلف موزاییک سازی مورد استفاده قرار گیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *