معرفی يک الگوريتم زمان بندی جديد برای سيستم های کنترل شده از طريق شبکه

در اين مقاله يک الگوريتم زمان بندی جديد جهت ارسال سه نوع ديتا (ديتای پريوديک، ديتای آسنکرون بلادرنگ و ديتای آسنکرون غير بلادرنگ) برای سيستمهايی که بوسيلة شبکههای کنترلی برنامهريزی و کنترل میشوند، معرفی میگردد. با توجه به اين که اکثر مطالعات قبلی به ارائه الگوريتمهای استاتيک با سرعت همگرائی بسيار پايين و ارسال SISO يک نوع ديتا (ديتای پريوديک) برای سيستمهای پرداختهاند، در اين مطالعه يک الگوريتم زمان بندی پويا با سرعت همگرائی بالا جهت ارسال سه نوع ديتا برای معرفی شده است. اين روش MIMO سيستمهای کنترلی زمان بندی پايداری سيستمهای کنترل شبکه را با توجه به پارامترهای پلنت، کنترل کننده و قضايای مربوط به پايداری سيستمهای کنترل شبکه تضمين میکند. همچنين تعيين کوچکترين پريود نمونه برداری، تخصيص پهنای باند برای سه نوع ديتا و تضمين ارسال ديتا بين سنسور، کنترل کننده و محرک از جمله ويژگیهای الگوريتم زمان بندی جديد میباشد. نتايج شبيه سازيهای کامپيوتری عملکرد موفقيت آميز الگوريتم فوق را جهت پيادهسازی در سيستمهای کنترل صنعتی که از طريق شبکههای کنترلی برنامهريزی و کنترل میشوند، نشان می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *