معرفی و تحليل پايداری يک الگوريتم وفقی برای تخمين فرکانس اصلی و استخراج مؤلفه های يک سيگنال تناوب

در بسياری از کاربردهای مهندسی سيگنالهايی که بايد پردازش شوند، رفتار تناوبی از خود نشان داده آنها را میتوان با يک سيگنال سينوسی و يا مجموع سيگنالهای
سينوسی مدل نمود. يک الگوريتم که توانايی استخراج سيگنالهای سينوسی از نويز و بهبود سيگنال به نويز آنها را داشته باشد، در شاخههای مختلف مهندسی میتواند کاربرد داشته باشد. در اين مقاله يک الگوريتم وفقی برای تخمين فرکانس اصلی و استخراج مؤلفههای يک سيگنال تناوبی ارائه فيلتر شکافدار n میشود. ساختار الگوريتم پيشنهادی شامل مرتبه دوم است که فرکانس مرکزی آنها با يک قانون تنظيم میشود. اين فرکانس مرکزی همان فرکانس اصلی سيگنال تناوبی است. تحليل پايداری اين الگوريتم بر اساس قضيه معدلگيری با فرضوفقی شدن کند انجام میپذيرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *