معرفی مورچه های کمکی در AntNetو پیاده سازی در شبکه NSFNet

مسـیریابی در شـبکه تاثـیر مهمـی درانـتقال درست وسـریع داده هـای الکترونیکـی و کارایـی شبکه ازجمله ایجاد تاخـیر کـم و گذردهـی بـالا دارد. در دهـه اخیر الگوریتم های مسـیریابی جدیـدی بـر اسـاس مفاهیم سیستمهای چند عامله، پیشـنهاد شده اند. یکی از این الگوریتمها، AntNetاست که در مقایسـه با روشهای قبلی دارای کارایی بهتری در واکنش نسبت به تغییرات شبکه میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *