معرفي چهار معيار بازار محور ونتايج مقايسه اي آن با سايرمعيارها

و هزينه هاي كاهش بارقررات زدايي اهداف توسعه انتقال را تغييرو عدم قطعيت هـا را افزايش داده است.به ايـن دليـل معيارهـاي جديـدي بـراي برنامه ريزي توسعه انتقال در محيط هاي تجديد ساختار يافتـه لازم است.هدف اين مقاله ارائه چهار معيار بـازار محورجديـد براي برنامه ريزي توسعه انتقال در محيط هاي تجديد ساختار
يافته ميباشد.معيارهاي مذكور بر اساس رويكردمحاسـبه توابـع چگالي احتمالي قيمت هاي گرهي يا همان قيمت هاي حاشيه اي محلي احتمالي استقرار مي يابند.به طوري كه در سال افـق علاوه بـر قابليـت اطمينـان سيسـتم موجـب افـزايش رقابـت وايجادمحيطي بدون تبعـيض بـراي فروشـندگان و خريـداران بازار مي گـردد. در ايـن روش عـدم قطعيـت هـاي تصـادفي سيستم هاي تجديد ساختار يافته مدل مي شوند و هزينه هـاي بهره برداري،تراكم و هزينه هاي كاهش بار در نظر گرفتـه مـي
شوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *