معرفي يك روش حفاظت ديفرانسيل جديد براي خطوط انتقال فشار قوي مبتني بر Phaseletبا جبران سازي جريان خازني

در اين مقاله الگوريتم جبران سازي جريان خازني گذرا در حوزه زمان با استفاده از مدار معادل πخط انتقال و حفاظت ديفرانسيل
جريان بر اساس ) Phaseletفازور با پنجره زماني كمتر از ( 5msمعرفي ميشود. يك تجزيه و تحليل دقيق براي مقايسه الگوريتم جبران سازي حوزه زمان و الگوريتم جبران سازي حوزه فازوري انجام مي شود و انواع خطاهاي داخلي و خارجي با نرم افزار الكترومغناطيسي حالت گذرا EMTPشبيهسازي ميشوند. نتايج شبيه سازي نشان مي دهد كه روش حوزه زمان مي تواند بر نقص هاي روش ديگر از جمله ناتواني جبرانسازي كامل جريان خازني گذرا، صرف محاسبات زياد و فركانس نمونهبرداري بالا كه فراتر از فركانس قابل قبول رله هاي موجود است غلبه كند، وقتي الگوريتم Phaseletبراي حفاظت ديفرانسيل بكار برود، زمان قطع توسط رله، كاهش مي يابد، همچنين هماهنگي و حساسيت حفاظت ديفرانسيل افزايش مي يابد، فركانس نمونه برداري و مقدار محاسبات انجام شده برای دستگاه حفاظتی موجود کاهش خواهد یافت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *