معرفي معيارهاي جديد در سنجش امنيت شبكه در فضاي رقابتي صنعت برق و كاربرد آن در رتبه بندي حوادث

در اين مقاله با بررسي تاثير خـروج خطـوط بـر روي قيمـت حاشيهاي محلي و تعريف معياري جديـد در سـنجش امنيـت شبكه، اهميت اقتـصادي خطـوط مـشخص مـيشـود. در اثـر خروج اجباري يا برنامـهريـزي شـدة خطـوط انتقـال سيـستم متحمل افزايش هزينه خواهد شد. افزايش هزينه مـيتوانـد در نتيجه افزايش هزينة توليد ناشي از تغيير آرايش توليد، افزايش تلفات سيستم انتقال و يا افزايش توان خطوط باشد. بر مبنـاي معيار معرفي شده و بـا ارزيـابي اقتـصادي از خـروج خطـوط انتقال و تاثير آنها بر قيمت حاشيهاي محليLMP1ميتـوان آنها را رتبهبندي نمود. مقايسه نتايج بـا رتبـهبنـدي حاصـل از شاخص متداول نشان ميدهد كـه سـيگنال قيمـت اطلاعـات مفيدي از امنيـت شـبكه را بهمـراه دارد. همچنـين بـا ديـدگاه احتمالي و با استفاده از تكنيك شبيهسازي مونتكارلو اثر عدم قطعيت بار بر رتبهبندي نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *