معرفي سيستم با قابليت پيكربندي مجدد M-MorphoSys جهت پياده سازي كدكننده گفتار ITU-T G.723.1

حجم محاسـباتي بـالاي كدكننـده هـاي گفتـار، از ويژگي هاي مهم اين نوع كدكننده ها محسوب مي شود. بـه همين دليل، جهت پياده سازي اين نوع از كدكننده ها بايد از پردازشگرهايي متناسب با ويژگي آنها استفاده كرد تا سرعت پردازش به حداكثر برسد. از طرفي، سيستم هاي محاسـباتي با قابليت پيكربندي مجدد بـه دليـل داشـتن كـارايي بيشـتر نسبت به پردازنده هاي DSPو انعطاف پذيري بيشتر نسبت به سيستم هاي خاص منظـوره ) ،(ASICگزينـه اي مناسـب براي انتخاب معماريي جهت پياده سازي اين نـوع كدكننـده ها محسوب مي شوند. به همين منظور، در اين مقاله سيستم با قابليت پيكربندي مجدد ،M-MorphoSysبه منظـور پيـاده سازي كدكننده گفتار ITU-T G.723.1معرفـي شـده اسـت. اين سيسـتم بـا اسـتفاده از زبـان توصـيف سـخت افـزاري ،VHDL طراحي و تا سطح پياده سازي بر روي تراشه هـاي FPGA سنتز شده است. در نهايت نيـز نتـايج پيـاده سـازي كدكننــده گفتــار ITU-T G.723.1بــر روي سيســتم ،MorphoSysمورد بررسي قرار گرفته است
،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *