معرفي ساختارهاي ماشين هاي القايي فاز شكسته قطب چنگالي

ماشين هاي القايي از مطمئن ترين و كم هزينه ترين ماشين هاي الكتريكي مي باشند؛ بويژه در رنج توان كسري از اسب بخـار تا چند اسب بخار، در قالب ماشين هاي القايي فاز شكسته )تك فاز با فاز كمكي(، با اقبال زياد رو برو هستند. ماشين هاي القايي فاز شكسته قطب چنگالي، به عنوان يكي از انواع ماشين هاي الكتريكي نوين خاص كـه بـا سـاختار بـدون جاروبـك )روتـور بيرونـي( و بـا جاروبك )روتور دروني( قابل ساخت مي باشند، از مزيت سادگي عملكرد واستحكام ماشين هاي القايي، توام با تعداد قطب بالا و سيم پيچي ساده، كه از ويژگي هاي ممتاز ماشين هاي قطب چنگالي است، بهره مند مي باشند. به ازاي توان خروجـي برابـر، سـيم پيچـي مبتنـي بـر بوبين هاي ساده، با كاهش اندازه اين ماشين نسبت به ماشين هاي القايي معمول، چگـالي گـشتاور بزرگتـري را توليـد مـي كنـد. سـاختار مكانيكي ساده، امكان ساخت با گام كامل و گام كوتاه، اصول عملكرد مبتني بر ماشين هاي القايي تك فاز با راه انداز خازني و حذف انتهاي سيم پيچ هايي كه به طور موثر، در قطع شار مغناطيسي فاصله هوايي شركت ندارند، مزيت اين ماشين را بيشتر آشكار مي سازد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *