معرفي تكنيك آكوستيك اميشن جهت شناسايي نشت مخازن صنايع نيروگاهي

آكوستيك اميشن ميتواند بعنوان يك تست غير مخرب در شناسايي نشت سيال مورد استفاده قرار گيرد. در اين تحقيق گزارشي از تستهاي AEانجام شده در آزمايشگاه تست غير مخرب دانشگاه صنعتي امير كبير بر اساس عملكرد كارت AEDSP-32/16و با بكارگيري نرم افزار ميستراس 2..1بر روي مخزني كه امكان برقراري نشت بر روي آن تعبيه شده، بمنظور توسعه در صنايع نيروگاهي ارائه شده است. پس از نشريح سيستم اندازه گيري سيگنالهاي AEو سيستم انجام آزمايشات، گزارشي از تستهاي انجام شده با نازلهاي مناسب شامل سه تست سنسور خودكار، تست مداد ليد بريك و تست دريافت داده AEدر اختيار قرار گرفته است. در ادامه با مقايسه نمودارهاي دريافتي از سيستم ميستراس اثر پارامترهاي ورودي سيستم آزمايش بررسي شده و پس از ارائه الگوهاي تضعيف، مفاهيم نظري تضعيف امواج از جمله ميدان نزديك و دور در مورد اين سازه آزمايشگاه  مورد بحث و تفسير قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *