معرفي باس I2C و جايگاه آن در طراحي سيستم هاي ديجيتال

هدف اصلي از اين مقاله معرفي و برسي ويژه گي هاي پروتكـل يـك بـاس سـريال بـه نـام I2Cاسـت، كـه امكـان پيـاده سـازي سيستمهاي ديجيتالي و ارتباط بين انها را با استفاده از فقط يك باس دو خطي فراهم مي كند. اين باس داراي امتيـازات منحـصر بـه فردي است كه ان را از ساير باس هاي مشابه متمايز ميكند كه در اين مقاله به ان اشاره خواهد شد. هـم اكنـون ايـن پروتكـل بـراي تبادل اطللاعات بين Deviceهاي كنترلي هوشمند از جمله ميكروكنترلرها و يا مدارات چنـد منظـوره اي از جملـه راه انـداز هـاي1 LCD حافظه ها، پورت هاي I\Oمتحرك 2و مدارات كاربرد گرايي 3از جمل اه مد رات قابل تنظـيم ديجيتـالي 4و پـردازش سـيگنال  براي سيستم هاي راديويي و ويدئويي به كار مي رود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *