مطالعه و شبيه سازي يك الگوريتم تشخيص خطاي جديد براي سيستم قدرت

اين مقاله، يك روش جديد آشكارسازي خطا در سيستم هاي قدرت را موردبررس ي قرار مي دهد. مقاله يك روش موفق و سريع را پيشنهاد
داده و آن را با روش هاي مرسوم آشكارسازي از قبيل نمونه به نمونه، س يكل به سيكل و تجمعي ازنظر سرعت، تأث ير نويز، انحراف فركانس و تغيير ناگهاني بار متصل به شبكه مقايسه خواهد كرد. در اين مقاله انواع خطاها، با تغيير مقاومت خطا، لحظه خطا، نوع خطا و زاويه بارگذاري شبكه در نظر گرفته شده است . الگوريتم پيشنهادي كه از مراجع ] [7و ] [10برگرفتهشده، نسبت به الگوريتم هاي مرسوم، خصوصاً در مورد خطاهاي امپدانس بالا به طور چشم گيري سريع تر است. اين الگوريتم بر روي داده هاي ميداني پست 230كيلو ولت مانشت آزمایش و کارآیی آن مشاهده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *