مطالعه و بررسي عملكرد فوتوديودهاي بهمني PINو مدل سازي مداري آنها

با توجه به پيشرفتهايي كه به تازگي در عرصه فوتوالكترونيك و همچنين در زمينه توليد مدارات مجتمع فوتوالكترونيك با مقياس بالا رخ داده،طراحان با اين مشكل كه چگونه مي توان سريعا يـك مـدار مجتمـع فوتـوالكترونيكي را طراحـي كرده و عملكرد آنرا به ازاي ورودي هاي مختلف بررسي کرد،مواجه شده اند. آنگونه كه بنظر مي رسد تنها عاملي كه ميتواند ما را در اين راستا ياري دهد، استفاده از شبيه سازها و تجزيه تحليل هاي بر پايه محاسبات كامپيوتري است. در اين مقاله مدل مداري مناسبي براي ديودهاي نوري PINبهمنـي ) (APDsبراسـاس مطالعـات نـرخ ارائـه شـده و سپس مدل مداري PIN – APDتوسط نرم افزار Pspiceشبيه سازي مي شود.نتايج بدست آمـده از شـبيه سـازي، منطبق بر مشخصات عملکردي In0/53Ga0/49Asاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *