مطالعه و بررسي روشهاي غير مخرب تعيين وضعيت كابلهاي XLPE مبتني بر اندازهگيري پاسخ دي الكتريك

و بررسي قرار گيرد تا افزايش قابليت اطمينـان شـبكههـاي كـابلي، يكـي از اهـداف اساسي اجراي برنامههاي نگهداري تجهيزات شبكه به منظـور كاهش هزينههاي ناشي از آسيب تجهيزات و افـزايش كيفيـت توان است. يكي از موضوعات مورد توجه، اجراي برنامههـاي نگهداري بر اساس شرايط ) 1(CBMدر شبكههـاي كـابلي بـر اساس انجام آزمونهاي تعيين وضـعيت غيرمخـرب اسـت كـه شامل دو گروه عمده اندازهگيري پاسـخ ديالكتريـك )جهـت شناسايي اثرپذيري كابل از درخت آبي( و اندازهگيـري تخليـه جزيي )جهت شناسايي اثرپذيري كابل از درخت الكتريكـي و حفرههاي داخل عايق كابل( هستند. از آنجا كـه بحـث تعيـين وضـعيت كابـل تـاكنون در ايـران مـورد توجـه نبـوده اسـت، ضرورت دارد عوامل موثر در تخريب و كاهش عمر كابلهـا و نيز روشهاي مختلف تعيين وضعيت كابـلهـا و قابليـتهـا و محدوديتهاي آنها مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا بتـوان مرجعي جهت انتخاب آزمون مناسب فراهم آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *