مطالعه و ارزيابي پيرشدگي عايق كاغذ سلولزي ترانسفورماتورهاي قدرت به كمك تست هاي شتاب دهنده

عايق هاي كاغذ سلولزي به علت ارزان بودن و داشتن قابلي اطمينان مناسب از عمده عايق هايي مي باشـند كـه بـه جهـت داشـــتن خـــواص الكتريكـــي و مكـــانيكي مطلـــوب در ترانسفورماتورهاي روغني بكـار گرفتـه مـي شـوند. يكـي از مهمترين تنش ها كه مـي توانـد بـه شـدت بـر طـول عمـر و پيرشدگي عايق هاي كاغذي در ترانسفورماتور دخيـل باشـد ، تنش حرارتي ناشـي از تلفـات مـسي ،تلفـات آهنـي و دمـاي محيطي مي باشد.در اين مقاله نمونه كاغذهاي سلولزي در بين دو الكترود مسي، پيچيده و سپس با غوطه ور سازي در روغن و تحت دماهاي 140درجه سـانتي گـراد) 576سـاعت( ،150 درجه سانتي گراد ) 360ساعت(و 160درجه سانتي گراد) ساعت در کوره حرارتی پیر شده اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *