مطالعه رفتاري تنش در كويل هاي تروئيدي، سلونوئيدي و تروئيدي مارپيچي با ساختار حلقه اي يكسان

در اين مقاله نشان داده مي شود كه كويل تروئيـدي مـارپيچي در مقايسـه بـا كويـل هـاي سـلونوئيدي خـالص و تروئيـدي خالص ميتواند بگونه اي طراحي گردد كـه حـذف يـا متعـادل نمودن تنش در برخي از جهت هاي مختصاتي ممكـن گـردد. بعبارت ديگر حذف تنش هاي فشاري تنش منفي در كويـل هاي تروئيدي خالص و پلوئيدي خالص كه ساختار حلقـه اي مشابه با كويل تروئيدي مارپيچي دارند بـه ازاء جميـع مقـادير پارامترهاي هندسي كويل بر خلاف كويل تروئيـدي مـارپيچي امكان پذير نمي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *