مطالعه خطاهاي رخ داده در شبكه انتقال و فوق توزيع برق منطقهاي زنجان بين سالهاي 1381تا 1386

امروزه انرژي الكتريكي آن چنان كاربردي در زندگي بشر پيدا نموده كه زندگي روزمره بدون برق حتي براي يـك روز قابـل تصور نيسـت. جهـت بـالا بـردن قابليـت دسترسـي مصـرف كنندگان به انـرژي الكتريكـي، شـبكه بسـيار گسـترده و بهـم پيوستهاي از نيروگاهها، ترانسـفورماتورها و خطـوط انتقـال و توزيع به وجود آمده و در نتيجه بروز هر گونه عيبـي در يـك نقطه، بقيه شبكه بهم پيوسته را تحت تاثير قرار داده و موجـب بروز خاموشي ميشود. يافتن دلايل وقوع اين عيوب ميتوانـدپ بهرهبرداران و برنامهريزان شبكه را در جهت كاستن وقوع آنها يا اثراتشان راهنمايي نمايد. به همين علت ضروريست متوليان شبكه هاي برق منطقهاي مطالعاتي در زمينه حوادثي كه منجـر به خاموشي و بيبرقي ميشود را انجـام داده و بـا ذكـر علـل وقوع حوادث و اقدامات انجام گرفت سـعي در پـايين آوردن تعداد حوادث و خاموشيها نمايند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *