مطالعه تطبيقي استانداردهاي كيفيت توان و ارائه پيشنهاد براي روزآمد كردن استانداردهاي صنعت برق ايران

با توجه به گذشت زمان نسبتاً زياد از ارائه استانداردهاي صنعت برق ايران در رابطه با كيفيت توان و پيشرفتهاي قابل توجه در اين زمينه طي سالهاي اخير، ويرايش اين استانداردها ضروري به نظر ميرسد. در اين مقاله، ابتدا به بررسي استانداردهاي معتبر بينالمللي IECو IEEEو همچنين استانداردهاي صنعت برق ايران پرداخته ميشود. موضوعات كيفيت توان مورد توجه شامل هارمونيكها، فليكر ولتاژ، افت كوتاه مدت فلش ولتاژ، وقفه )قطعي( ولتاژ، عدم تعادل ولتاژ و مانيتورينگ كيفيت توان ميباشد. علاوه بر اين، بررسي تطبيق  استانداردها و ارائه پيشنهاداتي در راستاي به روز كردن استانداردهاي صنعت برق ايران مورد توجه قرار ميگيرد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *