مطالعات پايداري استاتيكي ولتاژ در شبكه برق منطقهاي خوزستان با هدف جبرانسازي توان راكتيو

و وظيفه اصلي يك سيستم قدرت به عنوان بزرگترين سيستم ديناميكي ساخته دست بشر، انتقال مطمئن انرژي از مراكز توليد به مراكز مصرف ميباشد. در بهرهبرداري از سيستمهاي قدرت به دليل مسائل اقتصادي، تلاش ميشود تا از حداكثر ظرفيت موجود سيستم استفاده شود از طرف ديگر، بنا به دلايل فني، استفاده حداكثري از سيستمهاي قدرت، امنيت و پايداري سيستم قدرت را تهديد نموده و مي تواند منجر به بروز حوادث زيان باري نظير فروپاشي شبكه گردد. مسأله پايداري ولتاژ به دلايل زيادي از جمله رشد سريع بار، روند كند ساخت خطوط انتقال جديد و مسايل اقتصادي به يكي از مهمترين نگراني هاي بهره برداران سيستم تبديل شده است. در اغلب مطالعات پايداري ولتاژ، به مسئله توان راكتيو و جبرانسازي آن توجه ويژهاي شده است. در اين مقاله به مطالعه پايداري ولتاژ شبكه برق منطقهاي خوزستان پرداخته شده است كه هدف اصلي آن انتخاب مكان و مقدار بهينه جبرانسازي توان راكتيو در شبكه بوده كه از تركيب سه روش آناليز ، PVآناليز QVو آناليز مودال براي تشخيص حالتهاي بحراني شبكه، محل شروع ناپايداري و مقدار جبرانسازي مناسب در نقاط منتخب، استفاده شده است. در اين مطالعات از نرمافزارهاي ،DIgSILENT  – DSATOOLSو MATLABبه عنوان ابزارهاي شبيه سازي و تحليل شبكه بهره گرفته شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *