مطالعات برآورد انرژي مشتركين خانگي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – مطالعات برآورد انرژي مشتركين خانگي شهر شيراز

دانلود مقاله : مطالعات برآورد انرژي مشتركين خانگي شهر شيراز
با رشد و توسعه صنعتي و اقتصادي و نيز افزايش جمعيـت در مناطق مختلف، ميزان تقاضا براي مصرف انرژي الكتريكـي رو به افزايش خواهد بود كه اين رشد و توسعه، هم در نواحي موجود و هم در نواحي جديد قابل بررسي است. از آنجـا كـه هدف اصلي شبكههاي توزيع نيرو پاسخگويي به اين تقاضـاي فزاينده و آن هم با كيفيت مطلوب ميباشد و از سويي بار سيستم پـارامتري مي باشد كه تقريباً تمام عملكرد سيستم را تحـت تـأثير خـود قرار ميدهد. يكي از اهداف استراتژيك بخش انرژي الكتريكـي كشـور، مصرف انرژي به شكل بهينه و مناسب آن مي باشـد. يكـي از ابزارهاي مطرح در اين بخش، استفاده از روش هاي مـديريت بار و انرژي است. مصـرف بـالاي انـرژي در سـاختمانهـاي مسكوني يكي از عمـدهتـرين مشـكلات كشـورهاي در حـال توسعه اسـت كـه داراي اثـرات اقتصـادي و زيسـت محيطـي ميباشد. مصرف انرژي در ايران به دليـل شـرايط اجتمـاعي و فرهنگي در حد بالايي ميباشد. طبق آمار موجود سالانه حدود 200000 تا  250000 واحد مسكوني جديد در سـطح كشـور ساخته ميشود، لذا پيش بيني صحيح انرژي مصرفي مشتركين خانگي علاوه بر صرفه جويي در هزينه هاي سرمايه گـذاري، امكان برنامه ريزي بهتر براي توسعه نيروگاه ها و شـبكه هـاي انتقال و توزيع را فراهم مي آورد. در اين مقالـه بـا توجـه بـه اطلاعات در دسـترس بـه بـرآورد انـرژي مصـرفي مشـتركين خانگي در شهر شيراز پرداخته شده است .

امين رئيس زاده – عباس كريمي – محمد هادي معظم
شركت توزيع نيروي برق شيراز
شيراز – ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *