مصرف برق در بخش صنعت به تفكيك كد

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي تغييرات مصرف برق در بخش صنعت به تفكيك كد هاي ISIC و پيش بيني آن در برنامه پنجم توسعه با استفاده از تكنيك تجزيه

دانلود مقاله : بررسي تغييرات مصرف برق در بخش صنعت به تفكيك كد هاي ISIC و پيش بيني آن در برنامه پنجم توسعه با استفاده از تكنيك تجزيه

محدوديت منـابع انـرژي از موضـوعاتي اسـت كـه توجـه سياستگزاران بخش انرژي را به بهـره بـرداري مفيـد از منـابع انرژي معطوف داشته است. تجزيه شدت انرژي اين  امكـان را فراهم مي كند كه اثر تغييـرات سـاختاري اقتصـاد بـر شـدت انرژي را از ارتقا بهـره وري در مصـرف انـرژي تمييـز دهـيم. انرژي برق به عنوان يكي از مهترين  حاملهاي انرژي بـه ويـژه در بخش صنعت از اهميت بسزايي برخـوردار اسـت. در ايـن مقاله تغييرات مصـرف بـرق در دوره زمـاني 1373-1393بـه تفكيك برنامه هاي دوم  توسـعه تـا پـيش بينـي برنامـه پـنجم توسعه بررسي مي شود. نتايج مجزا سازي در زمينـه تغييـرات مصرف برق در كل صنعت نشـان از وابسـتگي بسـيار شـديد رشد  توليد صنعتي به اين حامل دارد. از طرفي اثر ساختاري يا تركيب توليدات صنعتي ضعيف مي باشـد.همچنـين تغييـرات تناوبي اثر شدت خالص و منفي شـدن آن خصوصـاً  در پـيش بيني برنامه پنجم نشاندهنده وجود پتانسیل صـرفه جـويي در مصرف برق در صنايع كشور و به طور عمـده در زمينـه هـاي تعديل قيمت برق و بهبود كارايي مي  باشد. اما نتايج مجزا سازي در زير بخش هاي صنايع انرژي بـر، نشـان دهنـده آن اسـت كـه بـه غيـر از كـد صـنعتي سـاخت محصولات شيميايي در ساير صـنايع انـرژي  بـر، اثـر شـدت خالص منفي است به عبارتي پتانسـيل صـرفه جـويي در ايـن صنايع وجود دارد. در زير بخش سـاخت مـواد شـيميايي نيـز پيش بيني مي شود به دليل  بحث هدفمند سازي يارانه هـا اثـر شدت خالص در برنامه پنجم توسعه منفي شود .

زهره طايفي
وزارت نيرو
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *