مسيريابي بهينه فيدرهاي فشار متوسط با استفاده از يك الگوريتم تبريد تدريجي سريع

مسيريابي بهينه فيدرهاي توزيع فشار متوسط از مسائل مهـم وپيچيـده طراحـي شـبكههـاي توزيـع اسـت كـه بايـد توسـط الگوريتمهاي بهينه سازي نـوين حـل شـود. الگـوريتم تبريـد تدريجي يكي از اين الگوريتمهاست كه عليرغم دقـت فـراوان داراي سرعت نسبي كمتري اسـت. در ايـن مقالـه يـك روش ابتكاري براي بهبود سرعت اين الگوريتم معرفي شده كه براي مسيريابي فيدرهاي ولتاژ متوسط بسيار مناسب است. مطالعات عددي بر روي يك شبكه نمونه 43شينه و مقايسههاي انجـام شده، نشان دهنده مزيت اين الگوريتم پيشنهادي ميباشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *