مسيريابي بهينه خطوط انتقال و فوق توزيع با استفاده از روشPSO

در اين مقاله، يك نمونه عملي از مسيريابي خطوط فوق توزيع و انتقال با استفاده از روش تكاملي PSOP0FPارائه شده است. استفاده از روش تركيبي بازديدهاي ميداني، بازديدهاي مجازي نقشه هاي هوايي موجود در Google Earthو الگوريتمهاي تكاملي امكان بهينهسازي مسيريابي خطوط را فراهم ميكند. با استفاده از روش مذكور امكان بررسي گزينه فني- اقتصادي مناسب در مسيرهاي پيشنهادي فراهم مي شود. به اين ترتيب كه هنگام اجراي پروژه، موازنهاي بين تنوع و تعداد معارضين، رعايت حريمهاي قانوني و كاهش زمان و هزينه اجراي پروژه ايجاد ميگردد. از طرفي با استفاده از اين روش، هزينه بازديدهاي مكرر ميداني و زمانهاي زياد مسيريابي در مرحله طراحي با حفظ كيفيت طرح كاهش مييابد. با روش ارائه شده در اين مقاله، با بازديدهاي مجازي، EarthGoogleنقاط كانديد انتخاب ميگردند و در الگوريتم PSOقرار ميگيرند. الگوريتم در كمترين زمان ممکن تمام هزینه ها و الزمات کنترل و بهترین گزینه را ارائه میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *