مروری بر چند روش بهبود کيفيت توان در سيستمهاي توزيع با استفاده از DSTATCOM

جبرانساز ي سنكرون استاتيك توزيـع ) (DSTATCOMsيـك راه حـل مانـدني بـراي بهبـود كيفيـت تـوان در سيستمهاي توزيع شامل كاهش قطعيهاي موقت، dipولتـاژ، هارمونيكهـا و فليكـر ولتـاژ اسـت. DSTATCOMهـاي معمولي با استفاده از دو حلقه آبشاري ،١يك حلقه كنترل جريان acو يك حلقه كنترل ولتاژ dcسـاخته مـي شـوند. در قسمت اين يك ساختار كنترلي جايگزين بر مبناي كنترل همزمان جريان خط و ولتاژ لينك dcبه وسـيله كنتـرل آنـي توان پيشنهاد ميشود. محاسبات آني توان حقيقي و موهومي استخراج و شرح داده شده اند. نيازها براي كـاهش فليكـر و هارمونيك مشخص شدهاند. كننترل كننده با استفاده از دو مقايسهگر هيسترزيس و يك جدول كليدزني بهينه اجرا شـده است. نقاط قوت روش پيشنهادي به وسيله شبيه سازي و نتايج آزمايـشگاهي شـرح داده شـده انـد. مزيتهـاي ايـن روش عبارتند از: يك ساختار كنترل ساده و مقاوم و دنبال كردن بهتر نوسانات بار و هارمونیک ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *