مروری بر روشهای برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در محیطهای انحصاری و رقابتی و پیشنهاد الگوریتم جدید برای انجام TEPدر محیط رقابتی

لزوم بازنگری پدیده های مرتبط با شبکه های قدرت، بدلیل دگر نظمی 1صنعت برق، امـری اجتنـاب ناپـذیر اسـت. رقابتی شدن که مشخصه عمده دگرنظمی است، سبب شده تـا روشها و چارچوبهای مرسوم برنامه ریزی، دستخوش تغییراتی اساسی شوند. در این نوشتار سعی شده تا با ارائه تعریفی دقیق از برنامه ریزی توسـعه شـبکه انتقـال 2تفاوتهـای عمـده آن در محیطهای انحصـاری و رقـابتی بیـان شـود. در بخـش بعـدی روشهای انجام TEPدر هر یک از دو محـیط بیـان شـده وبـه معیارهای ارزیابی هر کدام اشاره خواهد شد. سرانجام،الگوریتم جدیدی برای انجام TEP در محیط های رقابتی ارائه میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *