مروري بر نكات طراحي عملي كنترل ديجيتال PFCدر يوپياسهاي تكفاز با استفاده از DSP

اخيراً اقبال شركتهاي سازندة يوپياس 1بـه سـاختارهاي بـدون ترانسفورماتور 2افزايش يافته است. ساختار PFC3در اين نـوع از يوپياسها پيچيده ميباشد. بهمين دليل در اين مقالـه بـروي آخرين روشهاي توسعه يافتة طراحي PFCتمركز شده و سعي گرديده تا آنهـا بـراي اسـتفاده در سـاختار مـذكور تطبيـق داده شوند. مرور جامعي بروي روشـهاي نـوين طراحـي و سـاختPFC انجام گرفته كه شامل موارد ذيل ميباشـند: مـدل سـازي نكات طراحي ديجيتال PFCدر مودهاي بـرق و بـاتري، الگوريتمهاي نمونه برداري، روشهاي حذف اعوجـاج عبـور از صفر جريان و … . علاوه براين روشهاي جديدي بمنظور حفظ تعادل ولتاژ باس در مـود بـاتري وحـذف نوسـان محاسـبهگـر
ولتاژ ورودي ارائه گرديده است. سرانجام صـحت كليـة RMS موارد تئوري بـه كمـك شـبيه سـازي و نتـايج عملـي در يـك يوپي اس 10کیلو ولت مورد تایید قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *