مروري بر سوابق كاربرد كنترل كننده قابل برنامه ريزي در حفاظت وكنترل پست ها با هدف استفاده از آن در ارتقاء عملكرد حفاظت اتصال زمين مقاوم

ويژگيها و قابليت هاي بالقوه و بالفعل كنترل كننده هاي منطقي قابل برنامه ريزي (PLC-Programmable Logic Controller ) حكايت از آن دارد كه مي توان از اين تجهيزات در ارتقاء كيفيت وعملكرد حفاظت اتصال زمين مقاوم (SEF- Sensitive Earth Fault ) پست هاي فوق توزيع بهره گرفت . با اينحال شرايط خاص حاكم بر محيط پست ها از جمله احتمال تداخل الكترومغناطيسي ، تخليه الكتريسيته ساكن ، منابع ولتاژ DC و AC قابل دسترس و … مانع از كاربرد بدون بررسي انواع تجهيزات صنعتي در آن محيط است. در اين مقاله پس از معرفي انواع خطا در سيستم قدرت
الكتريكي ، چگونگي حفاظت سيستم در مقابل اتصال فاز به زمين را مرور مي كنيم . سپس خطاي اتصال زمين مقاوم را تعريف كرده و عوامل وقوع آن و آثار مترتب برآن را توضيح داده و وجوه تمايز رله اتصال زمين مقاوم را از رله اتصال زمين معمولي توضيح مي دهيم و نقاط ضعف حفاظت اتصال
زمين مقاوم پست هاي فوق توزيع را بيان مي كنيم . سپس با استناد به مراجع معتبر موارد كاربرد PLC در حفاظت وكنترل پست ها را ذكر كر ده و مزاياي حاصله و نقاط ضعف موجود را توضيح مي دهيم . در خاتمه هم نتيجه گيري از مطالب ارائه مي شود كه حاكي قابليت PLC براي استفاده در محيط پستبراي ارتقاء عملكرد حفاظت SEF يا ايجاد هر نوع طرح حفاظت ويژه ديگر است.

 

منصور اوجاقي -محمد رضا پير محمدي -مصطفي آقاياري
شركت برق منطقه اي زنجان
زنجان – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *