مديريت پرشدگي خطوط انتقال جهت تامين امنيت در سيستم هاي تجديد ساختار شده

تفاوت اساسي بين شبكههـاي تجديـد سـاختار شـده بـا شبكه هاي سنتي در نحوة مديريت پرشـدگي 1خطـوط انتقـال ميباشد. در اين مقاله با استفاده از مديريت پرشـدگي خطـوط مبتني بر ناحيهبندي سيستم الكتريكـي، هزينـه رفـع پرشـدگي خط و تغييرات توان توليدي منـابع در دو حالـت بـا و بـدون مشاركت بار و همچنـين بـراي سـاختارهاي مختلـف بـازار و موارد تعريف شده متفاوت بررسي و مقايسه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *