مديريت خاموشي برق در ايران با برنامه ريزي عرضه انرژي الكتريكي و در نظر گرفتن مبادلات منطق هاي به منظور كمينه كردن هزينه ها

مدلسازي و بهينه سازي عرضه انرژي به لحاظ افق زمـاني در انوع كوتاهمدت )زير 5سال(، ميـان مـدت ) 5تـا 10سـال( و بلندمدت )بالاي 10سال(، ارائه ميشود. در رويكرد كوتاهمدت اهدافي چون تعيـين مقـدار تبـادل انـرژي، مقـدار توليـد هـر نيروگاه، مقدار خاموشي به صورت سـاعتي؛ و در بلنـدمـدت، ميزان توسعه سالانه نيروگاهي و خطوط انتقال با توجه به نرخ رشد تقاضا و نرخ بهره بعد از بهينهسازي مدل تعيين ميشوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *