مديريت تراكم درسيستمهاي قدرت تجديد ساختار يافته با استفاده از تعقيب فلوي توان مختلط ژنراتورها

به منظور مديريت تراكم در سيستم انتقال ضـروري اسـت تـا توان توليدي توسط هر ژنراتـور و تـوان مصـرفي هـر بـار در سراسر شبكه دنبال شود. با وجـود قيمـتگـذاريهاي مجـزاي توليد و انتقال در سيستم قـدرت تجديـد سـاختار يافتـه، لازم است تا ظرفيت انتقال مورد مصرف توسط تبادلات مختلف را بدست آورده تا بتوان هزينههاي استفاده از سيستم انتقـال را از هر يك از مشتريان بطور منصفانه دريافت نمائيم. در اين مقاله روشي بر مبناي تـوان مخـتلط بـراي تعقيـب تـوان خروجـي ژنراتورها پيشنهادشده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *