مديريت تراكم بهينه در بازار برق با استفاده از الگوريتم جفتگيري

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – مديريت تراكم بهينه در بازار برق با استفاده از الگوريتم جفتگيري زنبور عسل بر اساس ضريب حساسيت ژنراتور

دانلود مقاله : مديريت تراكم بهينه در بازار برق با استفاده از الگوريتم جفتگيري زنبور عسل بر اساس ضريب حساسيت ژنراتور

در قراردادهاي مبادله انرژي الكتريكي در سيستمهاي تجديد ساختار شده، نقض برخي از قيود شبكه، نظير ميزان توان عبوري از خطوط انتقال يا ولتاژ شين ها محتمل  است كه اصطلاحا چنين حالتهايي با نام تراكم شناخته مي شوند. اعمال راهكارهاي مناسب براي برطرف كردن تراكم كه مديريت تراكم ناميده مي شود ، از وظايف  اصلي بهره بر دار مستقل سيستم است. در اين مقاله با استفاده از الگوريتم جفت گيري زنبور عسل يك راهكار مناسب براي مديريت تراكم بهينه در بازار برق با در نظر  گرفتن قيود عملي سيستم واقعي نظير حداكثر توان انتقالي در خطوط، محدوده توان توليدي هر واحد و ساير قيود ارايه شده است. ب راي حل مساله تراكم بهينه ابتدا  حساسيت خطوط به هر يك از ژنراتورها بدست آمده و سپس با استفاده از آن پخش بار بهينه مجدد ژنراتورها انجام ميگيرد. نقش الگوريتم جفت گيري زنبور عسل در اين مقاله، حداقل كردن هزينه در بازار برق با پخش بار بهينه مجدد است. كارايي الگوريتم پيشنهادي برروي سيستم هاي  مورد مطالعه 30 و 118 شينه IEEE مورد آزمايش قرار گرفته و نتايج آن با ساير روشهاي ارايه شده معتبر در اين زمينه مقايسه شده است. ارزيابي نتايج حاكي از كارايي مناسب الگوريتم پيشنهادي جفتگيري زنبور عسل در مقايسه با ساير روشها براي مديريت تراكم بهينه در بازار برق بر اساس ضريب حساسيت ژنراتور در كاهش هزينه پخش بار مجدد ميباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *