مديريت بهينه منابع انرژي تجديدپذير و بارهاي قابل كنترل در ريزشبكه هوشمند

در سال هاي اخير ، افزايشعلاقه مندي به گسترش انرژي هاي تجديدپذير به صورت توليدات پراكنده و در مقياس كوچك ، منجر به ظهور ريز شبكه ها ي هوشمند شده است. در اين مقاله، ساختاري دوسطحي براي سيستم مديريت انرژي، باهدفب يشينه سازي سود بهره برداري و كمينه سازي هزينه هاي ناشي از خطاي پ يش بيني، ارائه شده است. مديريت هم زمان منابع انرژي تجديدپذير و بارهاي قابل كنترل،مي تواند به افزايش نفوذ انرژي هاي پاك در شبكه كمك كند. پاسخگويي بار به صورت غيرمستقيم و از طريق ارسال قيمت برق ساعتي به مصرف كنندگان، انجام مي شود. با اجراي اين برنامه، الگوي قيمت برق 24ساعت آينده براي ارسال به مصرف كنندگان، ميزان توان خريداري شده از شبكه ي توزيع يا فروخته شده به آن و وضعيت منابع توليد پراكنده در هر ساعت، تعيين مي شود. مدل پيشنهادي به صورت يك مسئلهي غيرخطي عدد صح يح مختلط تعريف و به كمك الگوريتم تجزيه ي بندرز حل شده است. نتايج حاصل از شب يه سازي، عملكرد مؤثر سيستم مديريت انرژي را در كنترل عدم قطعيت هاي انرژي هاي تجديدپذير و افزايش سود بهره برداري، نشان داده و در عين حفظ امنيت و تداوم برق رسان ي، امكان افزايش نفوذ اين منابع در شبكه را فراهم مي كند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *