مديريت بهينه بهره برداري روزانه از شبكه هاي توزيع با در نظر گرفتن اثر توليدات پراكنده

روزانه از امروزه مسايلي همچون پيشرفت تكنولوژي در زمينة سـاخت واحدهاي توليدي كوچـك، كـاهش آلـودگي محـيطزيـست، مشكلات در احداث خطـوط انتقـال جديـد و همچنـين بـالا بودن راندمان منابع توليدي كوچـك همچـون ،CHPباعـث شده كه مصرفكنندگان و شركتهاي توزيع به استفاده بيشتر ازتوليداتي تحت عنوان توليدات پراكنده كه عمدتاٌ به شبكههاي توزيع متصل ميشـوند و نيـازي بـه خطـوط انتقـال ندارنـد، تشويق گردند. بنابراين با افزايش استفاده از توليدات پراكنـده و همچنين مسألة خريد و فـروش انـرژي الكتريكـي بايـستي مسايل و برنامههاي در ارتباط بـا شـبكه هـاي توزيـع مـورد بازنگري مجدد قرار گيرند. يكي از برنامهها و طرحهاي مهـم و رايج در اين بخش از سيستمهاي قـدرت، مـسأله مـديريت بهينه بهره برداري از شبكه هاي توزيع ميباشـد. هـدف ايـن مقاله ارايه روشي مناسب براي مـديريت بهينـه بهـره بـرداري روزانه از شبكههاي توزيـع بـا در نظـر گـرفتن اثـر توليـدات پراكنـده مـيباشـد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *