مديريت انرژي در مولدهاي قدرت هايبريدي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي استراتژيهاي مديريت انرژي در مولدهاي قدرت هايبريدي توليد پراكنده

دانلود مقاله : بررسي استراتژيهاي مديريت انرژي در مولدهاي قدرت هايبريدي توليد پراكنده

سيستم هايبريـد قـدرت بـه صـورت تركيـب دو يـا چنـد تكنولوژي براي توليد توان معرفي ميشود. از جملـه ايـن  تكنولوژي ها ميتـوان بـه مولـدهاي بـادي، فتوولتائيـك، پيـل سوختي، سيستمهاي ذخيره سـازي انـرژي، ديـزل ژنراتورهـا، ميكروتوربينها و… اشاره كرد. اين سيسـتمهـا مـيتواننـد بـه صورت مستقل و يا متصل بـه شـبكه قـدرت در  نظـر گرفتـه شوند.  در مقاله حاضر به بررسي جامع در خصـوص اسـتراتژيهاي مديريت انرژي معرفي شده در ساختارهاي هايبريد مبتنـي بـر منابع توليد انرژي پاك پرداخته شده است كه در  قالب مسـائل بهينهسازي خطي يا غيرخطي و بـا توابـع هـدفي دربرگيرنـده شاخصهايي نظير آلايندهها، ميزان سوخت مصرفي و… مـورد تحليل قرار گرفتهاند و ضمن  تقسيم بندي آنها در چهار دسـته تجربي، اسـتاتيكي، هوشـمند و دينـاميكي، بـه بررسـي نقـاط ضعف و قوت آنها پرداخته شده است. در اين ميان ايده اصلي دسته  چهارم مـورد مطالعـه مبتنـي بـر لحـاظ نمـودن طبيعـت ديناميكي سيستمهاي توليد هايبريد، به دليل تجزيـه و تحليـل شرايط گذرا در مديريت انرژي و اهميت آلايندههاي  توليـدي در اين شرايط، حائز اهميت بوده و تاثير مهمـي در اسـتراتژي مديريت انرژي خواهد گذارد.

علي جوادي – سعيد زماني –  محسن محمديان
دانشگاه شهيد باهنر كرمان
كرمان – ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *