مدل پيشنهادي بازار رزرو براي سيستم تجديدساختار يافته ايران

با اعمال تكنيك شبيا توجه بـه تجديـد سـاختار صـنعت بـرق در ايـران و راهاندازي بازار برق ايران، توجه به تامين رزرو از طريـق يـك بازار رقابتي در كنار بازار رقابتي انرژي داراي اهميت بـه نظـر ميرسد. در اين مقاله مدل پيشنهادي بازار رزرو ايـران جهـت گذار از مدل آمادگي ثابت ارائـه خواهـد شـد. در ايـن مقالـه، عملي و قابل اجرا بودن مـدل پيـشنهادي بـازار رزرو ايـران و همچنين سادگي و شفافيت محاسـبه پرداخـتهـا، بـا اجـراي برنامه بازار پيشنهادي در خصوص يك سيـستم نمونـه مـورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. در طـرح پيـشنهادي بـازار رزرو ايران بايد يك طرح پرداخت متناسب با سياسـتگـذاريهـاي بازار برق ايران ارائه گردد. همچنين بايد دسـتيابي بـه اهـداف
بلند مدت اجراي بازار رزرو مورد توجه قـرار گيـرد. در ايـن مقاله، عملكرد بازار پيشنهادي و مدل آمادگي ثابت در طولاني مدت با اعمال تكنيك شبيه سازي مونت كارلو مورد مقايـسه و تحليل قرار خواهند گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *