مدل هاي گذراي خط انتقال با در نظر گرفتن پارامترهاي وابسته به فركانس و پديده كرونا

در اين مقاله دو مدل براي خط انتقال با پارامترهاي وابسته به فركانس كه پديده كرونا نيز در آن در نظر گرفته شده است بررسي مي شود. يكي از اين مدل ها پارامتر  هاي خط را گسترده و ديگري پارامترها را فشرده در نظر مي گيرد .در مدل هاي بررسي شده براي اين شبيه سازي، از روش هاي حل عددي استفاده شده است . اثر  كرونا نيز توسط يك شاخه خازن- مقاومت موازي كه مقادير آن،به صورت غير خطي متغير با ولتاژ است، در نظر گرفته مي شود . براي حل اين معادلات، در اين دو روش  براي بررسي اثر كرونا از تحليل معادلات خط در حوزه زمان استفاده گرديده است .در پايان ،شبيه سازي براي يك خط نمونه آزمايشگاهي انجام گرديده است و نتايج با مقدار واقعي مقايسه شده است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *