مدل هاي برقگير در مطالعه هماهنگي عايقي در خطوط هوايي ناشي از اصابت صاعقه

بررسي اضافه ولتاژ صاعقه در هماهنگي عايقي در خطوط هوايي و پستهاي منتهي شده به آنها نقش عمده اي ايفا مي كنند. در اين
مقاله دقت عملكرد مدل هاي الكتريكي مختلف برقگير در اصابت صاعقه به خطوط هوايي منتهي به پست GISمورد مطالعه قرار گرفته است. به
منظور ارزيابي مقدماتي و نحوه عملكرد اثر صاعقه بر روي خطوط هوايي بايد طبيعت آماري اين پديده را مورد مطالعه قرار داد. محاسبات انجام شده بر پايه تئوري هاي الكتريكي و هندسي است كه جريان پيك، نرخ افزايش ولتاژ، احتمال وقوع صاعقه براي دكل با شكل هندسي
خاص را نتيجه مي دهد. با استفاده از محاسبات انجام شده در اين مقاله  back flashoverو اثرMax & min shielding failure rate بدست مي آيند. ضمنا نقاط پيك ولتاژ و جريان عبوري برقگيرها مورد بررسي قرار مي گيرند. شبيه سازي ها با استفاده ازنرم افزار EMTPدر پستGIS چغادك انجام شده و نتايج ارائه گرديده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *