مدل كنترلي پيشبيني كننده عملكرد ديناميكي يك ميكروتوربين 100كيلوواتي

امروزه سيستم هاي توليد قدرت توزيع شده انرژي الكتريكـي از اهميت ويژه اي در صنايع نيروگاهي برخودار شـده انـد. در ميان اين سيستم ها، ميكروتـوربين هـا قابليـت بكـارگيري در مراكز صنعتي و نقاط دور از شبكه به عنوان توليد كننده انرژي الكتريكي را داشته و تحقيـق در زمينـه طراحـي و توليـد آنهـا همچنان ادامه دارد. يكي از مباحث مهم در يك ميكروتوربين، كنتـرل عملكـرد آن مي باشد. ميكروتوربين ها داراي اينرسـي كمتـري نسـبت بـه توربين هاي گازي صـنعتي بـوده و بـه سـرعت تحـت تـاثير اغتشاششات عكس العمل نشان مي دهند. لذا سيستم كنترلـي بايد در مدت زمان كوتاهي عكس العمل نشان داده و مجموعه را به حالت کاری ایمن برمیگرداند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *